د مخ پېښليک

۶ جون ۲۰۱۶

۸ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ فبروري ۲۰۱۳

۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۴ جون ۲۰۱۲

۲۲ جون ۲۰۱۲

۲۰ جون ۲۰۱۲

۱۱ جون ۲۰۱۲

۲۶ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۲۸ سپټمبر ۲۰۱۱

۱۷ جون ۲۰۱۱

۱۷ مې ۲۰۱۱

۱۵ مې ۲۰۱۱