آرنۍ غورنۍ پرانيستل

د مخ پېښليک

۱۲ اپرېل ۲۰۱۹

۱ سپټمبر ۲۰۱۷

۲۴ اگسټ ۲۰۱۷

۳۰ جولای ۲۰۱۷

۲۹ جولای ۲۰۱۷

۲۵ مې ۲۰۱۷

۱۳ مې ۲۰۱۷

۲ اپرېل ۲۰۱۷

۲۶ مارچ ۲۰۱۷

۳۰ نومبر ۲۰۱۳

۱۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۲ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۳ جولای ۲۰۱۲

۲۸ مې ۲۰۱۲

۸ جولای ۲۰۱۱