د مخ پېښليک

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۱۵ جون ۲۰۱۲

۱۱ جون ۲۰۱۲

۱۰ جون ۲۰۱۲

۸ جون ۲۰۱۲

۳ جون ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۴ مې ۲۰۱۲

۲۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ فبروري ۲۰۱۲

۲۷ اگسټ ۲۰۱۱

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۱۲ اگسټ ۲۰۱۱

۱۰ اگسټ ۲۰۱۱

۱۱ جولای ۲۰۱۱

۱۰ جولای ۲۰۱۱

۲۹ جون ۲۰۱۱

۱۶ مارچ ۲۰۱۱

۱۰ مارچ ۲۰۱۱

۲۱ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۴ فبروري ۲۰۱۱

۱ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۷ نومبر ۲۰۱۰

۲۳ نومبر ۲۰۱۰

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۰ اکتوبر ۲۰۱۰