د کارن ونډې

۴ مارچ ۲۰۱۳

۲۸ فبروري ۲۰۱۳

۱۴ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ نومبر ۲۰۱۲

۲۷ نومبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۵ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۱۸ نومبر ۲۰۱۲

۱۷ نومبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۱۰ نومبر ۲۰۱۲

۹ نومبر ۲۰۱۲

۸ نومبر ۲۰۱۲

۷ نومبر ۲۰۱۲

۶ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۷ اکتوبر ۲۰۱۲

زاړه ۵۰