ښاریتوب په ټولیزه توگه د یوې ټولنې ژوند په ښارونه لپاره کارول کېږي، مگر په عام ډول بیا د ښاري وگړو د شمېر ډېرېدنې د کلیوالو سیمو په پرتلې ته اشاره کېږي.

په کابل کې متراکمه ژوند.

ښاریتوب او د ښاریتابه ژوند غوره کول د یو هېواد په اقتصاد، چاپېریال ډېره اغیزه لري. دارنگه د ښاری ژوند غوره کولو سره د خلکو په روحیاتو کې هم یو لړ بدلونونه او گډوډي رامځته کېږي.

سرچینې