پسرلی د کال له څلورو موسمونو څخه لومړی او د کال پېلېدونکی موسم دی چې د ژمي د پای او د اوړي د پيل تر مېنځ دی.

پسرلی د لمريز کال لومړنی څپرکی دی