دوبی د لمريز کال د څلورو څپرکيو له ډلې دويم څپرکی دی چې د پسرلي له پای او د مني د پيل په موده کې پروت دی.

دوبی