ژمی د لمريز کال د څلور څپرکيو له ډلې څلورم او ورستی څپرکی دی. دا هغه موده ده چې د مني د پای او د پسرلي د پيل ترمېنځ پرته ده.

ژمی