د کارن ونډې

۳ مارچ ۲۰۱۳

۲۶ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۳۰ اگسټ ۲۰۱۲

۷ اگسټ ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۱۱ جولای ۲۰۱۲

۲۸ جون ۲۰۱۲

۶ جون ۲۰۱۲

۵ جون ۲۰۱۲

۴ جون ۲۰۱۲

۹ اپرېل ۲۰۱۲

۳ اپرېل ۲۰۱۲

۲ اپرېل ۲۰۱۲

۲۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۴ مارچ ۲۰۱۲

۱۰ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

۳ مارچ ۲۰۱۲

۲۷ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ فبروري ۲۰۱۲

۲۱ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲

۷ جنوري ۲۰۱۲

۵ جنوري ۲۰۱۲

۱۶ نومبر ۲۰۱۱

۱۳ نومبر ۲۰۱۱

۸ نومبر ۲۰۱۱

۷ نومبر ۲۰۱۱

۵ نومبر ۲۰۱۱

۴ نومبر ۲۰۱۱

۳ نومبر ۲۰۱۱

۲ نومبر ۲۰۱۱

۱ نومبر ۲۰۱۱

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰