سلطان محمود غزنوي

سلطان محمود غزنوي (۲ د اکتوبر، ۹۷۱ ز. ک – ۳۰ د اپرېل، ۱۰۳۰ ز. ک) چې د يمين الدولة محمود (يا: يمين الدولة عبدالقاسم محمود ابن سبکتگين) هم يادېږي د ۹۹۷ ز. کال نه تر خپل مړينې پورې د غزني امپراتور پاچا ؤ.

سلطان محمود غزنوي

دسلطان محمود حکومت