د مخ پېښليک

۱۳ اپرېل ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۱۳ جنوري ۲۰۱۳

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۱۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۱

۸ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۱۹ اگسټ ۲۰۱۱

۱۸ اگسټ ۲۰۱۱

۲۷ جولای ۲۰۱۱

۱۷ اپرېل ۲۰۱۱

۱۱ اپرېل ۲۰۱۱

۵ اپرېل ۲۰۱۱

۲ اپرېل ۲۰۱۱

۲۷ فبروري ۲۰۱۱

۱۸ فبروري ۲۰۱۱

۱۷ فبروري ۲۰۱۱

۳۱ جنوري ۲۰۱۱

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

۱۶ ډيسمبر ۲۰۱۰

۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

۵ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۴ نومبر ۲۰۱۰

۲ نومبر ۲۰۱۰

۲۶ اکتوبر ۲۰۱۰

۲۴ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۲ اگسټ ۲۰۱۰

۲ اگسټ ۲۰۱۰

۳۱ جولای ۲۰۱۰

۲۴ جولای ۲۰۱۰

۲۳ جولای ۲۰۱۰

۱۹ جولای ۲۰۱۰

۱۵ جولای ۲۰۱۰

۲۶ جون ۲۰۱۰

۱۲ جون ۲۰۱۰

۱۱ جون ۲۰۱۰

۱۸ مې ۲۰۱۰

۲ مې ۲۰۱۰

۱۴ اپرېل ۲۰۱۰

۱۱ اپرېل ۲۰۱۰

زاړه ۵۰