د فعالو کارنانو لړليک

دا د هغو کارنانو لړليک دی چې په تېرو ۳۰ ورځو کې يې ونډې ترسره کړي.

تاسو د دې پاڼې هغه نسخه ګورئ، کومه چې به ممکنن ۲ دقيقې او ۲۶ ثانيې زړه وي.

د فعالو کارنانو لړليک