د کارن ونډې

۱۵ ډيسمبر ۲۰۰۸

۱ ډيسمبر ۲۰۰۸

۳۰ نومبر ۲۰۰۸

۲۹ نومبر ۲۰۰۸

۲ اکتوبر ۲۰۰۸

۲۸ سپټمبر ۲۰۰۸

۲۴ سپټمبر ۲۰۰۸

۲۰ سپټمبر ۲۰۰۸

۱۷ سپټمبر ۲۰۰۸

۱۳ سپټمبر ۲۰۰۸

۱۲ سپټمبر ۲۰۰۸

۱۰ سپټمبر ۲۰۰۸

۹ سپټمبر ۲۰۰۸

۲۷ اگسټ ۲۰۰۸

۲۶ اگسټ ۲۰۰۸

۲۴ اگسټ ۲۰۰۸

۱۹ اگسټ ۲۰۰۸

۱۸ اگسټ ۲۰۰۸

۱۵ اگسټ ۲۰۰۸

۷ اگسټ ۲۰۰۸

۴ اگسټ ۲۰۰۸

۲۸ جولای ۲۰۰۸

۲۷ جولای ۲۰۰۸

۲۵ جولای ۲۰۰۸

۱۶ جولای ۲۰۰۸

۱۵ جولای ۲۰۰۸

۱۴ جولای ۲۰۰۸

۱۱ جولای ۲۰۰۸

۸ جولای ۲۰۰۸

زاړه ۵۰