د مخ پېښليک

۲ مارچ ۲۰۲۱

۹ مارچ ۲۰۱۳

۸ مارچ ۲۰۱۳

۲ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۲۶ جنوري ۲۰۱۲

۲۰ جنوري ۲۰۱۲

۱۸ جنوري ۲۰۱۲