څلرنۍ

د اوونۍ پنځمه ورځ ده چې ځينې پښتانه ورته شورو يا شُرو هم وايي
(له شورو نه مخ گرځېدلی)
اوونۍ اپرېل وری شوال
ونۍ ۱۳ ۲۵ ۴
يونۍ ۱۴ ۲۶ ۵
دوه نۍ ۱۵ ۲۷ ۶
درې نۍ ۱۶ ۲۸ ۷
څلرنۍ ۱۷ ۲۹ ۸
پينځه نۍ ۱۸ ۳۰ ۹
جمعه ۱۹ ۳۱ ۱۰
څلرنۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی چې ځينې پښتانه يې د شورو يا شُرو بولي (البته دا نومونه پښتو نه بلکې اردو دي) او په فارسي ژبه کې ورته چهار شنبه وايي.