د سپوږميز ليږديز کليز کې څلورمه خور (جمادی الثانی) د هجري ليږديز کال شپږمه مياشت ده چې ۲۹ ورځې لري.


سپوږميزې مياشتې

حسين  · صفره  · لومړۍ خور  · دويمه خور  · درېيمه خور  · څلورمه خور  · خدای پاک  · برات  · روژه  · کوچني اختر  · ميانې  · لوی اختر