لومړۍ خور

د اسلامي کلیز ۳مه میاشت

د سپوږميز ليږديز کليز کې لومړۍ خور (ربیع الاول) د هجري ليږديز کال دريمه مياشت ده چې ۳۰ ورځې لري.


سپوږميزې مياشتې

حسين  · صفره  · لومړۍ خور  · دويمه خور  · درېيمه خور  · څلورمه خور  · خدای پاک  · برات  · روژه  · کوچني اختر  · ميانې  · لوی اختر