درېيمه خور

د اسلامي کلیزې ۵مه میاشت

د سپوږميز ليږديز کليز کې درېيمه خور (جمادی الاول) د هجري ليږديز کال پينځمه مياشت ده چې ۳۰ ورځې لري.


سپوږميزې مياشتې

حسين  · صفره  · لومړۍ خور  · دويمه خور  · درېيمه خور  · څلورمه خور  · خدای پاک  · برات  · روژه  · کوچني اختر  · ميانې  · لوی اختر