د کوچني اختر مياشت

د سپوږميز ليږديز کليز کې د کوچني اختر مياشت (شوال) د هجري ليږديز کال لسمه مياشت ده چې ۲۹ ورځې لري.


سپوږميزې مياشتې

حسين  · صفره  · لومړۍ خور  · دويمه خور  · درېيمه خور  · څلورمه خور  · خدای پاک  · برات  · روژه  · کوچني اختر  · ميانې  · لوی اختر