د کارن ونډې

۴ مارچ ۲۰۱۳

۱ مارچ ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ فبروري ۲۰۱۳

۹ فبروري ۲۰۱۳

۸ فبروري ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۳ فبروري ۲۰۱۳

۱ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۱۷ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ جنوري ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۳ نومبر ۲۰۱۲

۱۱ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۲ نومبر ۲۰۱۲

۳۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ سپټمبر ۲۰۱۲

۵ سپټمبر ۲۰۱۲

۴ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۵ اگسټ ۲۰۱۲

۲۴ اگسټ ۲۰۱۲

۲۳ اگسټ ۲۰۱۲

۲۲ اگسټ ۲۰۱۲

۱۶ اگسټ ۲۰۱۲

۱۲ اگسټ ۲۰۱۲

۹ اگسټ ۲۰۱۲

۶ اگسټ ۲۰۱۲

۱ اگسټ ۲۰۱۲

۲۹ جولای ۲۰۱۲

۲۸ جولای ۲۰۱۲

زاړه ۵۰