د کارن ونډې

۷ سپټمبر ۲۰۰۸

۹ جون ۲۰۰۸

۸ جون ۲۰۰۸

۷ جون ۲۰۰۸

۳ جون ۲۰۰۸

۱ جون ۲۰۰۸

۲۳ مې ۲۰۰۸

۲۱ مې ۲۰۰۸

۱۸ مې ۲۰۰۸

۱۱ مې ۲۰۰۸

۶ مې ۲۰۰۸

۴ مې ۲۰۰۸

۳ مې ۲۰۰۸

۲ مې ۲۰۰۸

۲۹ اپرېل ۲۰۰۸

۲۴ اپرېل ۲۰۰۸

۲۳ اپرېل ۲۰۰۸

۲۱ اپرېل ۲۰۰۸

۱۹ اپرېل ۲۰۰۸

۱۵ اپرېل ۲۰۰۸

۱۳ اپرېل ۲۰۰۸

۱۱ اپرېل ۲۰۰۸

۹ اپرېل ۲۰۰۸

۷ اپرېل ۲۰۰۸

۲۹ مارچ ۲۰۰۸

۲۸ مارچ ۲۰۰۸

۲۲ مارچ ۲۰۰۸

۲۱ مارچ ۲۰۰۸

۱۶ مارچ ۲۰۰۸

۱۴ مارچ ۲۰۰۸

۱۳ مارچ ۲۰۰۸

۱۲ مارچ ۲۰۰۸

۱۱ مارچ ۲۰۰۸

۴ مارچ ۲۰۰۸

زاړه ۵۰