ويکيپېډيا:څومانيز

ً

کينډۍ:لارښود لړليک

په ويکيپېډيا کې څومانيز مخونه هغه مخونو ته وايي چې په ورته سرليک باندې څو بېلابېلې ليکنې شوې وي يا دا چې يو ويوکی په څو بېلابېلو ماناوو کارول شوی وي، د هغې تفصيل او تشريح لپاره چې کوم مخ جوړيږي، نو دا ډول مخونو ته څومانيز مخونه وايي، داسې ډېر ويوکي شته چې په بېلابېلو ځايونو او بېلابېلو علمونو کې بېلابېلې ماناوې لري، خو ليکل او ويل يې يو شان وي، نو دا چې په ويکيپېډيا کې په دې ويوکي باندې د هرې برخې بېلابېله ليکنه په کار وي، نو ويوکی ګونګ او څومانيز کيږي، چې له کبله يې په اسانۍ سره د نظرو وړ موضوع موندل ستونزمن کيږي، نو د دې ستونزې د حل په موخه يو نوی مخ جوړيږي، په هغې کې ټول ورته ويوکي او د هغې بېلابېلې ليکنې د يو جدول يا لړليک په شکل ليکل کيږي او د هرې ليکنې لينک ورسره تړل کيږي، دا ډول مخ ته څومانيز مخ ويل کيږي.