هوا هغه بې رنگه، بې بويه او بې خونده گاز دی چې زموږ چاپېريال یې احاطه کړی او ژوندي موجودات يې تنفس کوي.

Top of Atmosphere.jpg