د میګاډان وخت

د مګدان وخت (Magadan Time) د همغږي نړیوال وخت څخه دولس ساعته او د مسکو وخت څخه اته ساعته مخکې دی.

نور وګورهسمول

  • د هېواد له مخې زونونه لیست کړئ
  • کامچاتکا وخت