نړيوال همغږی وخت+07:00

نړيوال همغږی وخت+07:00() د همغږي نړیوال وخت څخه اوه ساعته مخکې دی.

همغږی نړیوال وخت + 07:00: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي رنګ (جون)، ژېړ (ټول کال)، سپک نیلي (اوبه)

د معیاري وخت په توګه وکاروئ (ټول کال) سمول

نور وګوره سمول

بهرنۍ اړیکې سمول