نړيوال همغږی وخت + 09:00

نړيوال همغږی وخت+09:00 (پښتو: UTC+09:00)د همغږي شوي نړیوال وخت نه نهه ساعته مخکې دی.

همغږي نړیوال وخت + 09:00: نیلي (ډېسمبر)، نارنجي رنګ (جون)، ژېړ (ټول کال)، کم رنګ نیلي (اوبه)

د معیاري وخت په توګه وکاروئ (ټول کال) سمول

بهرنۍ اړیکې سمول