د ستورمزلو لړليک

دا د هغو ستورمزلو لړلیک دی چې د سړیوال تشیال‌الوتنې پروگرام (manned spaceflight program) له خوا روزل شوي او یا هم پر داسې دندو گمارل شوي چې تشیال ته د الوتنې پر مهال قومندان، پیلوټ او یا هم د یوې سړیوالې تشیال‌بېړۍ (manned spacecraft) غړی وي. تر دې دمه، له ۵۶۰ څخه زیات کسان د ستورمزلو په توگه روزل شوي دي.

تر ۲۰۰۴ پورې، ستورمزلي به په ځانگړي توگه د حکومتونو، پوځي او یا هم ملکي فضايي ادارو له خوا د روزنې او دندې لپاره ټاکل کېدل. خو د سپېس شپ ون (SpaceShipOne) له لومړۍ الوتنې سره سم، د ستورمزلو یوه نوې ډله را منځته شوه – چې سوداگریز ستورمزلي (commercial astronauts) بلل کېږي.

که څه هم د ستورمزلي اصطلاح کله نا کله د هر هغه چا لپاره کارول کېږي چې له تشیال څخه لیدنه کوي لکه ساینسپوهان، سیاستوال، ژورنالستان، سیلانیان او داسې نور، خو په دې لیکنه کې یوازې د مسلکي ستورمزلو په اړه مالومات وړاندې شوي دي. د ټولو هغو کسانو لړلیک چې تشیال تللي دي د تشیالیونو په لړلیک کې موندلای شئ.

په دې لړلیک کې، رېوند (italic) د هغو ستورمزلو نومونه دي چې له ټیټ ځمکني چورلېځ (Low Earth Orbit) څخه تېر شوي دي، زغرد (bold) بیا د هغو ستورمزلو نومونه دي چې پر سپوږمۍ گرځېدلي دي. بیرغونه د ستورمزلتوب پر مهال د هغوی ملیت ښيي او دا نښه بیا ښځينه ستورمزلي په نښه کوي.

د ستورمزلو لاندې لړلیک د انگلیسي ژبې پر الفبايي ترتیب جوړ شوی دی.

Aسمول

Bسمول

Cسمول

Dسمول

Eسمول

Fسمول

Gسمول

Hسمول

Iسمول

Jسمول

Kسمول

Lسمول

Mسمول

Nسمول

Oسمول

Pسمول

Qسمول

Rسمول

Sسمول

Tسمول

Uسمول

Vسمول

Wسمول

Xسمول

Yسمول

Zسمول

تړلې لیکنېسمول