آرنۍ غورنۍ پرانيستل

خالي د اونۍ د لومړنۍ ورځې نوم دی.