ونۍ

د اوونۍ لومړنۍ ورځ چې پيلنۍ هم بلل کيږي او ځينې پښتانه يې خالي ورځ هم بولي.
(له خالي نه مخ گرځېدلی)

ونۍ يا پيلنۍ د اوونۍ د لومړنۍ ورځې په توګه ياديږي چې ځينې پښتانه يې د خالي ورځ هم بولي او په فارسي ژبه کې د شنبه په نوم ياديږي.