ونۍ

د اوونۍ لومړنۍ ورځ چې پيلنۍ هم بلل کيږي او ځينې پښتانه يې خالي ورځ هم بولي.
(له خالي نه مخ گرځېدلی)
اوونۍ جولای چنګاښ محرم
ونۍ ۱۳ ۲۳ ۶
يونۍ ۱۴ ۲۴ ۷
دوه نۍ ۱۵ ۲۵ ۸
درې نۍ ۱۶ ۲۶ ۹
څلرنۍ ۱۷ ۲۷ ۱۰
پينځه نۍ ۱۸ ۲۸ ۱۱
جمعه ۱۹ ۲۹ ۱۲
ونۍ يا پيلنۍ د اوونۍ د لومړنۍ ورځې په توګه ياديږي چې ځينې پښتانه يې د خالي ورځ هم بولي او په فارسي ژبه کې د شنبه په نوم ياديږي.