خالي

(له اونۍ نه مخ گرځېدلی)

خالي د اونۍ د لومړنۍ ورځې نوم دی.