<< غويی >>
خ ی دُ دَ ش ز ج
۳۱ ۱ ۲
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶
۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳
۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
۱۴۰۱ لمريز

پېښېسمول

د غويي ۲۰ - د مور ورځ ( د مۍ ۱۰)

زېږېدنېسمول

مړينېسمول

رخصتيانېسمول

باندنۍ تړنېسمول

سرچينېسمول