د کارن ونډې

۹ جنوري ۲۰۱۳

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۱۵ نومبر ۲۰۱۲

۱۳ نومبر ۲۰۱۲

۱۲ نومبر ۲۰۱۲

۷ نومبر ۲۰۱۲

۴ نومبر ۲۰۱۲

۳ نومبر ۲۰۱۲

۲ نومبر ۲۰۱۲

۱ نومبر ۲۰۱۲

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۸ اکتوبر ۲۰۱۲

۷ اکتوبر ۲۰۱۲

۶ اکتوبر ۲۰۱۲

۵ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۳ سپټمبر ۲۰۱۲

۱۱ سپټمبر ۲۰۱۲

۳ اگسټ ۲۰۱۲

۲۳ جولای ۲۰۱۲

۳۱ مې ۲۰۱۲

۲۳ مې ۲۰۱۲

۱۸ مې ۲۰۱۲

۱۷ مې ۲۰۱۲

۱۶ مې ۲۰۱۲

۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱

۶ اکتوبر ۲۰۱۱

۲۹ اگسټ ۲۰۱۱

۲۵ اگسټ ۲۰۱۱

۲۰ اگسټ ۲۰۱۱

زاړه ۵۰