څارنوال

یو څارنوال د لویې ځارنوالی لخوا د لوی څارنوال حقوقي استازی دی چې دنده یی د چارواکو له قانوني کړنو څخه څارنه او په یوې جنایي محکمې کې د تورن په وړاندې د زباتیزو لاسوندونو وړاندې کول دي.

یو مدافع وکیل په محکمه کې