د کارن ونډې

۱۴ اپرېل ۲۰۱۹

۶ مارچ ۲۰۱۹

۲۱ جنوري ۲۰۱۹

۱۲ نومبر ۲۰۱۸

۱۵ اپرېل ۲۰۱۸

۳۰ مارچ ۲۰۱۸

۲۵ مارچ ۲۰۱۸

۲۲ مارچ ۲۰۱۸

۱۶ مارچ ۲۰۱۸

۱۱ مارچ ۲۰۱۸

۷ مارچ ۲۰۱۸

۶ مارچ ۲۰۱۸

۵ مارچ ۲۰۱۸

۲۱ فبروري ۲۰۱۷

زاړه ۵۰