د کارن ونډې

۱۲ اگسټ ۲۰۲۰

۱۶ مې ۲۰۲۰

۱۳ مې ۲۰۲۰

۱۲ مې ۲۰۲۰

۱۵ مارچ ۲۰۲۰

۲۵ اکتوبر ۲۰۱۹

۴ جولای ۲۰۱۹

۱ اپرېل ۲۰۱۹

۱۴ فبروري ۲۰۱۹

۱۳ فبروري ۲۰۱۹

۱۲ فبروري ۲۰۱۹

۱ فبروري ۲۰۱۹

۲۶ جنوري ۲۰۱۹

۲۳ جنوري ۲۰۱۹

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۸

۳ اکتوبر ۲۰۱۸

۱ سپټمبر ۲۰۱۸

۲۴ اگسټ ۲۰۱۸

۱۷ اگسټ ۲۰۱۸

زاړه ۵۰