د کارن ونډې

۱۷ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۳ جنوري ۲۰۱۹

۲۲ اگسټ ۲۰۰۹

۱۰ جون ۲۰۰۹

۲۰ مې ۲۰۰۹

۱۷ مې ۲۰۰۹

۶ مې ۲۰۰۹

۴ مې ۲۰۰۹

۲۵ اپرېل ۲۰۰۹

۱۳ نومبر ۲۰۰۸

زاړه ۵۰