د کارن ونډې

۱۳ نومبر ۲۰۰۹

۱۱ نومبر ۲۰۰۹

۱۰ نومبر ۲۰۰۹

۹ نومبر ۲۰۰۹

۸ نومبر ۲۰۰۹

۶ نومبر ۲۰۰۹

۵ نومبر ۲۰۰۹

۴ نومبر ۲۰۰۹

۳ نومبر ۲۰۰۹

۲ نومبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰