'درملپېژندنه چې په يوناني كې ورته فارماكولوژي Pharmacology وايي چيpharmacon φάρμακον مانا درمل, او logos λόγος مانا پوهنه ده چې دپښتو د هم مانیزې ويي سره كټ مټ يوه راوځي. دا د هغو كيمياوي موادو زده كړه ده كوم چې ښيي چي دغه مواد څنگه په ژوندي جسم كې عمل كوي. [۱]

A variety of topics involved with pharmacology, including neuropharmacology, renal pharmacology, human metabolism, intracellular metabolism, and intracellular regulation.

سرچينهسمول

  1. Vallance P, Smart TG (January 2006). [اصطلاحي تېروتنه: د ناپېژندلې ليکنښې لوښه "۱". "The future of pharmacology"]. British journal of pharmacology 147 Suppl 1: S304–7. doi:10.1038/sj.bjp.0706454. PMID 16402118.