د امير حبيب الله خان کورنۍ

امير حبيب الله خان د ضياالملت و الدين امير المومنين امير عبدالرحمن خان او د هغه د څلورمې ښځې اصل بېگم چې لقب يې گلراز بي بي وه ځوی و. هغه له د گڼ شمېر ښځو سره واده کړی وه چې د ښځو او ماشومانو نومونه يې په لاندې توگه دي:

امير حبيب الله خان، سردار نصرالله خان، امير عنايت الله خان، امير امان الله خان او د امير شهيد نور زامن د امير عنايت الله خان په واده کې.

ماندينې

 
د حبيب الله خان ماندينې
 1. جمال بېگم (لقب:بدر الحرم شجاعت صاحب عالي جناح)
 2. وزير بېگم (لقب:نواب جان)
 3. سرور سلطانه بېگم (لقب: سراج الخواتين، عاليه حضرت)
 4. زهرا بېگم (لقب: سرتاج الحرم، عاليه رتبه)
 5. د مير سورا بېگ لور
 6. يوه چترالۍ ماندينه (لقب: )
 7. د اکبر خان مومند د لالپورې لور (لقب: )
 8. محبوبه بېگم (لقب: نور الحرم، عاليه جناب)
 9. زرين تاج (لقب: عصمت الحرم)
 10. عاليه بېگم (لقب: عاليه قدر)
 11. ادېکو بېگم د پکتيا د قومي مشر اصيل خان لور (لقب: )
 12. بېگم جان د مير محمد علي يفتلي دويمه لور (لقب: )
 13. زرين بېگم (هزاره) (لقب: )
 14. زمرود بېگم (شغنانۍ) (لقب: )
 15. خير بانو بېگم (هزاره) (لقب: )
 16. صندل بېگم (چترالۍ) (لقب: )
 17. ياسمين بېگم (نورستانۍ) (لقب: نضهت الحرم)
 18. ميمونه بېگم (د مير محمد علي يفتلي کشره لور) (لقب: سراج الحرم)
 19. مهري بېگم د مير ادينا محمد خان لور (لقب: )
 20. جان سلطانه بېگم (شغنانۍ) (لقب: )
 21. بنفشه بېگم (هزاره) (لقب: نجم الحرم)
 22. حکيمه بېگم (هزاره) (لقب: عزت الحرم)
 23. شگوفه بېگم (نورستانۍ) (لقب: )
 24. نيلم بېگم (هزاره) (لقب: )
 25. مريم بېگم (شغنانۍ) (لقب: نيرت الحرم)
 26. نېک ادم بېگم (هزاره) (لقب: )
 27. بسو بېگم (هزاره) (لقب: )
 28. مملکت بېگم (شغنانۍ) (لقب: )
 29. رابيلي بېگم (هزاره) (لقب: )
 30. شبو بېگم (هزاره) (لقب: ريحنات الحرم)
 31. صنوبر بېگم (هزاره) (لقب: نخبت الحرم)
 32. سوار بېگم (چترالۍ) (لقب: دولت الحرم)
 33. گل چېره بېگم (نورستانۍ) (لقب: )
 34. ستاره بېگم (شغنانۍ) (لقب: )
 35. سلطنت بېگم (لقب: )
 36. کاويک بېگم (نورستانۍ) (لقب: )
 37. همشاهي بېگم (نورستانۍ) (لقب: )
 38. بلبل بېگم (نورستانۍ) (لقب: نخل الحرم)
 39. استاني بېگم (نورستانۍ) (لقب: ورد الحرم)
 40. يوه نامالومه هزاره (لقب: )
 41. شمشاد بېگم (نورستانۍ) (لقب: زين الحرم)
 42. مرجان بېگم (نورستانۍ) (لقب: صبحات الحرم)
 43. وسيع خورد (نورستانۍ) (لقب: جميلة الحرم)
 44. وسيع کلان (نورستانۍ) (لقب: وجاهت الحرم)

زامن

امير حبيب الله خان ۲۹ زامن او ۳۲ لورگانې درلودې چې د ځينو نومونه يې په لاندې ډول راغلي:

 1. شهزاده عنايت الله خان معين السلطنت (د جمال بېگم زوی)
 2. شهزاده سردار حيات الله خان آزاد الدوله (د صندل بېگم زوی)
 3. سردار امان الله خان عين الدوله (د ملکه سرور سلطانې زوی)
 4. سردار محمد ايوب خان (د ملکه سرور سلطانې زوی)
 5. سردار محمد کبير خان (د زرين تاج زوی)
 6. سردار هدايت الله خان
 7. سردار عبدالماجد خان سراج (د شگوفه بېگم زوی)
 8. سردار احمد علی خان سراج
 9. سردار عبدالکريم خان سراج (د حکيمه بېگم زوی)
 10. سردار محمد امين خان (د هزاره مېرمنې زوی)
 11. سردار عبدالصمد خان (د بنفشه بېگم زوی)
 12. سردار عبدالغفور خان سراج (د زمرد بېگم زوی)
 13. سردار عبدالله خان سراج (د بنفشه بېگم زوی)
 14. سردار عبدالوحيد خان سراج (د بنفشه بېگم زوی)
 15. سردار ډاکټر محمد عزيز سراج (د مهري بېگم زوی)
 16. سردار عبدالفتاح خان (د واسيع خوردزوی)
 17. سردار غلام حيدر خان (دملکه سرور سلطانې زوی) - په ماشومتوب کې مړ شوی
 18. سردار غلام محمد خان (د وزير بېگم نواب جان زوی) - په ماشومتوب کې مړ شوی
 19. سردار عبدالوسيع خان (د صنوبر بېگم زوی)
 20. ډگر جنرال سردار اسد الله خان سراج (د عاليه جناح زوی)

لوڼې

 1. افاق سلطان بېگم لقب شمس البنات (د عاليه جناح لور)
 2. صفورا بېگم قمر البنات (د گلچېره بېگم لور) د شاه محمود خان غازي ماندينه
 3. ساهره بېگم لقب سراج البنات (د ملکه سرور سلطانې لور) د جنرال علي احمد جان شاغاسي لقب تاج افغان دويمه ماندينه
 4. صفيه بېگم لقب ثمرة السراج (د ملکه سرور سلطانې لور) د مارشال غازي شاه ولي خان ماندينه
 5. مملکت خانم (د ملکه سرور سلطانې لور)
 6. راضيه بېگم لقب نور السراج (د ملکه سرور سلطانې لور) د سردار عالی محمد حسن جان ماندينه
 7. عايشه خانم (د عاليه جناب لور) - په ماشومتوب کې مړه شوې
 8. زهرا بېگم (د نواب جان لور) په ماشومتوب کې مړه شوې
 9. خاور خانم (د صندل بېگم لور) په ماشومتوب کې مړه شوې
 10. گوهر بېگم (د زرين بېگم لور) د صفدر خان (د سردار جمعه خان زوی) ماندينه
 11. شاه جهان بېگم (د زرين بېگم لور) د غلام حيدر خان اعتماديجنرال سردار عبدالقدوس خان لقب اعتماد الدولة او تاجور بي بي زوی) دويمه ماندينه
 12. فرخ تاج بېگم (د زرين بېگم لور) د سعدالله خان (د جنرال غوث الدين خان لوگري زوی) ماندينه
 13. حوا بېگم (د زمرود بېگم لور) د ستر جنرال عبدالروف خان طرزيحبيب الله بېگ طرزي درېم زوی) څلورمه ماندينه
 14. رابعه بېگم اول (د زمرود بېگم لور) د غلام يحيا خان طرزي ماندينه
 15. حنيفه بېگم (د زمرود بېگم لور) د جلال الدين خان طرزي ماندينه
 16. رابعه بېگم دويم (د خير بانو بېگم لور) د سردار عبدالروف خان ماندينه
 17. مليحه بېگم (د ياسمين بېگم لور) د سردار محمد انور خان ضيايي ماندينه
 18. عايشه خانم (د ميمونه بېگم لور) په ماشومتوب کې مړه شوې
 19. عذرا بېگم (د حکيمه بېگم لور) د سيد عبدالاحد ماندينه
 20. صالحه خانم (د نيلم بېگم لور) په ماشومتوب کې مړه شوې
 21. رحيمه بېگم (د مريم بېگم لور) د سردار عزيزالله خان ضيايي لومړنۍ ماندينه
 22. عزيزه بېگم (د مريم بېگم لور) د سردار عبدالباقي خان ماندينه
 23. شريفه بېگم (د نېک قدم بېگم لور) د سردار ډاکټر نجيب الله خان سلطان ماندينه
 24. عاقله جان بېگم (د بسو بېگم لور) د عبدالعزيز خان سلطان ماندينه
 25. شفيقه سراج (لقب بي بي جان) (د رابيلي بېگم لور) د محمد نعيم خان (د سردار محمد حکيم خان عظيمي کشر زوی) ماندينه
 26. شاه گل جهان (لقب کبرا جهان بېگم) (د ستاره بېگم لور) د سردرا محمد حسين جان (د سردار محمد عمر خان زوی) ماندينه
 27. فرخ بېگم (د سلطنت بېگم لور) د ډاکټر عبدالقيوم خان سرکار ماندينه
 28. حبيبه بېگم (د کاويک بېگم لور) د خدايداد خان اعتمادي دويمه ماندينه
 29. کريمه بېگم (د همشاهي بېگم لور) د محمد رحيم خان رفيق ماندينه
 30. خديجه بېگم (د بلبل بېگم لور) د عبدالوهاب طرزي ماندينه
 31. کامله بېگم (د استاني لور) د سردار محمد کريم خان ماندينه
 32. فاطمه خانم (د واسيع کلان لور) په ماشومتوب کې مړه شوې.

باندنۍ تړنې

سرچينې