راضيه بېگم

راضیه بېګم چې لقب يې نور السراج و، د امير حبيب الله خان او د سرور سلطانه بېگم لور او د امير امان الله خان خور وه.

راضيه بېگم (نور السراج)