د ايراني ژبو لړلیک کې د سيمې شمال لوېديځې ژبې راځي چې په دې ډول دي . زړه لوري ، زړه بختياري ، زړه پاړسي ، زړه پارتي او پهلوي ، مادي ژبې ، زړه کوردي ، زازا ژبه او بلوڅي ،منځنۍ پاړسي (دري ، تاجيکي) او پښتو.

تړلې لیکنېسمول

ژبه پښتو ژبه لوري ژبه