د ژبې کورنۍ

د د ژبې کورنۍ (Language family) د ژبو يوه ډله ده چې له يوې مورنۍ ژبې نه رازېږېدلي وي.

د اصلي او بنسټيزو ژبو کورنۍ