گرځنده غږلېږدی

نه غږيدونکى
موټورولا L7 گرځنده غوږي