غږتاندی (په انگرېزي: Microphone) هغه برېښنايي آله ده چې په مرسته يې غږونه د ثبت او خپرېدو وړ گرځي.

غږتاندی
غږتاندی