غږلېږدی یوه مخابراتي وزله ده چې چې راستونکي ته د غږ لیږد ترسره کوي

An Olivetti rotary dial telephone, c.1940s.