مخابرات

مخابرات

کينډۍ:صاف مخابرات د برېښنا له انجينيرۍ څخه عبارت دى، چې په دوه بنسټيزه # مېدان او څپو او # سېسټم وېشل كېږي. د سېسټم په جوړونه كې له يوې نقطې څخه وبلې نقطې ته د اطلاعاتو لېږدول دي. دا اطلاعات د الكټرونيكي سېگنالونو په ډول د (لېږدوونكي) ته ورځي. په مختلفو اسلوبونو سره اخستونكي ته انتقالېږي. او بيا دويم ځلي الكټرونيكي سېگنالونه د اطلاعاتو لېږونكي لورنكي لېږدوونكي باندې بدلېږي. موډېمونه (كانالونه او رسنۍ) د سېگنالونو لېږدونه له لېږدوونكي څخه اخيستونكي ته چې د مسي سيم لرونكي وي، راډيويي څپې (بې سيمه څپې) او رڼايي فاېبر پواسطه كېږي.

د موسی ډیس ایټ میټیرس پاریس کی د الگزانډر گراهم بل جوړ ټیلیفون

مخابرات د اړيکتیاوو په موخه په يوه فاصله کې د سگنلونو لېږدول دي. په پخوانيو وختونو کې به دغه د لوگي-سگنل، ډولونو، سيمافور او يا هيليوگراف په مرسته ترسره کېدل. په عصري وختونو کې، مخابرات د برېښيزو وسيلو لکه ټېلېفون، ټلوېزيون، راډيو يا کمپيوټر په کارونه ترسره کېږي. د مخابراتو په لومړنيو مخترعينو الیکزانډر گراهام بېل، گگليمو مارکوني او جان لوگي بېرډ ورگډېږي.

مخابرات د نړۍ د اقتصاد يوه مهمه برخه جوړوي او د مخابراتو د صنعت عوايد د نړۍ د توليداتو له ۳ سلنې په لږه کې واقع کېږي.

سېگنالونه او مخابراتي سېسټمونه په دوه ډوله وېشل كېږي:

انالوگ او ډېجېټل.

  1. انالوگ سېگنالونه په نږدې زمانه كې د نښتو مقاديرو لرونكي وي.

په داسې حال كې چې ډېجېټل سېگنالونه يواځې په هغو ټاكل شويو زمانو (Samples) كې د ماتو مقاديرو لرونكې وي لكه (۰ يا ۱). د AM او FM راډيوگانې، او ښاري ټېليفونونه د انالوگ مخابراتي سېسټم نمونې دي. د سولگر موډېمونه، گرځنده ټلېفونونه، او داسې نورې نوې مخابراتي دستگاوې د ډېجېټل سېگنالونو سره كار كوي.

د مخابراتو د انجينيرۍ اصلي موخې د اطلاعاتو لېږدونه په خپل شوني چټك واټن لېږد سره (د ډېجېټل سېسټمونو لپاره)، او د لږو او كمو ورانيو، او په لږې اندازې سره د سون د موادو مصرف له (انرژي) په كولو سره راډيوي څپې له يوې نقطې څخه و بلې نقطې ته د مخابراتو له بنسټيزه موخو څخه دي.