لوړغږی

لوغړږی (په انگرېزي: Loudspeaker) هغه برېښنايي آله ده چې ثبت شوی غږ په لوړه کچه خپروي.

لوړغږی