غږ (په انگرېزي: Sound) يوه مېخانيکي څپه ده چې د فشار په اهتراز سره په يوه جامد، اوبلن يا گازي محيط کې په بېلابېلو فريکوېنسيانو کې رامېنځ ته کېږي چې د اورېدو وړ دی .