څپه (په انگرېزي: Wave) يو فيزيکي اصطلاح ده. په يو چاپېريال کې (د يوه فيزيکي مقدار) هغو اختلالونو او اهتزازونو ته چې له يوې مادې او يا تشيال څخه سفر طی کوي څپه يا څپې وييل کېږي.

د اوبو پر مخ جوړې شوې څپې