د اهل السنة والجماعة له څلورو مذاهبو څخه لومړی فقهې مذهب دی.

مؤسس یي امام ابوحنیفه رحمه دی