آرنۍ غورنۍ پرانيستل
Balkan topo en.jpg

بالکان په اروپا کې يوه جغرافي سياسي سيمه ده.